Rest Клиентско Тестване

REST клиентско тестване с помощта на Restito Tool

Какво е REST? REST означава „REpresentational State Transfer“, което е нов начин за комуникация между всякакви две системи в даден момент от време. Една от системите се нарича „REST клиент“ и t