Numpy.reshape () & Numpy.flatten ()

numpy.reshape () и numpy.flatten () в Python

Преобразуване на данни В някои случаи трябва да промените данните от широки до дълги. Можете да използвате функцията за преоформяне за това. Синтаксисът е numpy.reshape (a, newShape, order = 'C') Тук, a: Масив, който трябва да