Алчен Алгоритъм

Алчен алгоритъм с примери: алчен метод и подход

Какъв е алчният подход? Алчният подход е алгоритъмна стратегия, при която набор от ресурси се рекурсивно разделя въз основа на максималната, непосредствена наличност на този ресурс във всеки даден момент