Обобщен Линеен Модел В R

GLM в R: Обобщен линеен модел с пример

Какво е логистична регресия? Логистичната регресия се използва за прогнозиране на клас, т.е. вероятност. Логистичната регресия може да предвиди точно двоичен резултат. Представете си, че искате да предвидите дали заем