Динамично Тестване

Какво е динамично тестване? Видове, техники и пример

Динамичното тестване се дефинира като софтуерно тестване, което проверява анализираното динамично поведение на кода.