Желани Възможности В Селена

Желани възможности в Selenium WebDriver

Класът на желаните способности ни помага да кажем на уеб драйвера коя среда ще използваме в нашия скрипт за тестване. Методът setCapability на желания клас способности, който е обяснен в по -късната част на урока,