Коментари, Включване И Изискване

Коментари за PHP, Включване/Включване_одно, Изискване/Изискване_однократно

В този урок ще проучим Коментари Изявленията include/include_once Изявления require/require_once Разликата между include и require Кога да използваме include и кога да