C# Сериализация И Десериализация

C# Сериализация и десериализация с пример

Концепцията за сериализация и десериализация се използва винаги, когато трябва да се изпращат данни, свързани с обекти от едно приложение в друго. Сериализацията се използва за експортиране на данни за приложения във fi